Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพแก่แกนนำนักศึกษา

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกุล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพแก่แกนนำนักศึกษา เพื่อเป็นให้ความรู้ พัฒนาเรื่องการช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีที่มีผู้ป่วยหยุดหายใจได้อย่างทันที รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายแกนนำในสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นการดูแลสังคมในอนาคต
  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) คือ การปฏิบัติการเพื่อช่วยชีวิตคนที่หัวใจหยุด เต้น หรือ ผู้ที่หยุดหายใจอย่างกะทันหัน เพื่อทำให้หัวใจที่หยุดเต้นสามารถกลับมาเต้นใหม่ได้เลือดไปเลี้ยงสมอง ได้มีการหายใจและการไหลเวียนกลับคืนสู่สภาพเดิมทั้งนี้ตามหลักแล้วหากสมองคนเราถ้าขาดออกซิเจนไป เลี้ยงเกินกว่า 4 นาที จะมีผลทำให้เกิดการสูญเสียของเซลล์สมองบางส่วนไปได้อย่างถาวร แม้หัวใจจะสามารถกลับมา เต้นใหม่ได้ในภายหลัง แต่สมองส่วนที่เสียไปแล้วจะทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถฟื้นคืนสติกลับมาได้สมบูรณ์ ดังเดิมอีก ดังนั้นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จึงถือเป็นหนึ่งวิธีการที่จะยื้อชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุด เต้นกะทันหันได้เป็นอย่างดี โดยอาการนี้อาจจะพบได้ทั้งในผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจมาก่อน หรือผู้ป่วย ที่มีปัญหาโรคหัวใจแบบเฉียบพลัน หรือผู้ที่ขาดออกซิเจนเป็นเวลานานๆ หากเราสามารถรู้ถึงวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง ถูกวิธีก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยรอด ชีวิต ลดการบาดเจ็บได้อีก และการช่วยฟื้นคืนชีพจะได้ผลดี ต้องทำควบคู่กับการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจ ด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ AED ก็จะเพิ่มโอกาสรอดได้
ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก แพทย์หญิงสุภาวดี นวลอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลมหาสารคาม แพทย์หญิงเบญจมาศ ดวงคำน้อย แพทย์หญิงณัฐรินทร์ ดิชศิระพงศ์ และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงประจำฐาน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน

Facebook comment