Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการบริการวิชาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนสู่ความยั่งยืน

โครงการบริการวิชาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนสู่ความยั่งยืน วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ บ้านหินลาด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Facebook comment