Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปฐมนิเทศนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ณ  ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ 320 ที่นั่ง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่13 มิถุนายน 2561

Facebook comment