Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ 2561

ประมวลภาพพิธีไหว้ครูนของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561

Facebook comment