Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
เวลา 09.15 น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม โดยมีกิจกรรมได้แก่ ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 จากนั้นประธานลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผู้เข้าร่วมงานลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตามลำดับ

จากนั้นได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานนำข้าราชการ บุคลาหรจากหน่วยงานภาครัฐ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งการขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธี

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยอาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมในพิธีดังกล่าว เพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่ 10 ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรจากคณะนิติศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Facebook comment