Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประเพณีลงแขกดำนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

(3 ส.ค. 61) นายประยูร สุวรรณคำ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ บริเวณแปลงนาสาธิตแบบเกษตรอินทรีย์ จำนวนประมาณ 5 ไร่ ของนายสุรินทร์ ประทาน เกษตรกรดีเด่นตำบลหนองโก ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองตูบ ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสา จันทาศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาน ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน การมีส่วนร่วมและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ชุมชนอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งการลงแขกดำนาเป็นการร่วมแรงร่วมใจในการทำนาให้ประสบผลสำเร็จ และเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ได้รับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการลงแขกดำนา จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ทางด้านนายปราโมทย์ วัฒนะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า แปลงนาสาธิตดังกล่าว เป็นการทำนาโดยระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อส่งเสริมและเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้ให้ความสำคัญกับอนามัยและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความอุดสมสมบูรณ์ของดิน ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติ ให้เกิดผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

Facebook comment