Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560

ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 โดยมี ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นการกำกับติดตามการจัดการศึกษา และการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลลัพธ์การประเมินส่วนใหญ่มาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะที่ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว เพื่อเกิดการขับเคลื่อนให้งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย และสำเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โดยจะนำผลการประเมินจากคณะกรรมการ ร่วมทั้งข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง ไปเป็นแนวปฏิบัติในปีการศึกษาถัดไป เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน และมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาอีกจำนวน 4 ท่าน ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรทณา  สินศิริ        สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  แก้วมั่น                สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรักษ์  หงษ์งาม     สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์           สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา  จักรไชย       สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment