Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

2 นศ. คว้ารางวัลในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ นายคมสันต์ ชมภูราช และ นายบริราช สินตา นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (รางวัลดีเด่น) ประเภท Open Topic ในการแข่งขันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 2561 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีอาจารย์ภานุวัฒน์ เกตุวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

Facebook comment