Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การพัฒนาธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และการแข่งขัน

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และการแข่งขัน แก่นักศึกษา วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment