Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 4-5

พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 4-5 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

วันที่ 25 กันยายน 2561  เวลา 18.00 น. ที่ห้องประชุมมารินทร์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม พันตรีรวมชัย กรโสภา รองผู้บัญชาการหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26 จังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วย พ.ต.ท.ปรีชา เก่งสารีกิจ อาจารย์กริช สินธุศิริ พ.ต.ต.มงคล แวงวรรณ ร.ต.อ.สุวันชัย สีทา ว่าที่ร.ต.อนิรุทธิ์ แดงหยง จ.ส.ท.ธีระนันท์ ว่องไว ส.ท.ณัฐพงษ์ เนียมประโทน ขึ้นประดับเครื่องหมายชั้นปี ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้จัดการเรียนนักศึกษาวิทชาทหาร ในสังกัดหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26 จังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อหน่วยบัญชารักษาดินแดน โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการฝึกทบทวนแบบธรรมเนียมทหาร บุคคลท่ามือเปล่า แถวชิด เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อม ในการฝึกภาคที่ตั้งและภาคสนาม ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3, 4 และ 5 ชาย-หญิง รวม 219 นาย เป็นประจำทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 16:00 – 18:00 น.

เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ รักในศักดิ์ศรีนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งจะเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนในโอกาสต่อไป ชมรมรักษาดินแดนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี นักศึกษาศึกษาวิชาทหารขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์  2.เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ รักในศักดิ์ศรีและศรัทธา ในการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งจะเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนในอนาคต 3.เพื่อฝึกความเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 4.เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพการเข้าสังคม ความเป็นผู้นำและแบบธรรมเนียมทหาร

Facebook comment