Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การยกร่างแผนแม่บทการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การยกร่างแผนแม่บทการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม” วันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment