Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาเครือข่าย

วันที่ 27 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการ “กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาเครือข่าย”

Facebook comment