Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สัมมนาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ใหม่ของ กพอ. 2561

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิด โครงการประชุมสัมมนาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของกองบริหารงานบุคคลตามเกณฑ์ใหม่ของ กพอ. โดยมี ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิของ สกอ. เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้บริหาร บุคลากรสายสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมกว่า 300 คน

Facebook comment