Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

วิทยากรจิตอาสา 904 จัดอบรมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ แก่บุคลากรและนักศึกษา

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการจัดอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
โดยทีมวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา 904 ‘หลักสูตร หลักประจำรุ่น’ รุ่นที่ 1/61 ‘เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์’ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้
ซึ่งมีบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กว่า 500 คน เข้าร่วมอบรม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ทั้งในด้านการเรียน การทำงาน การช่วยเหลือสังคม และการพัฒนาประเทศ

Facebook comment