Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ผู้บริหาร แถลงนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การแถลงนโยบายการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นิรุต ถึงนาค อธิการบดี วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment