Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการการพัฒนาระบบและกลไกการผลิตครู เพื่อโรงเรียนสุขภาวะ

รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการการพัฒนาระบบและกลไกการผลิตครู เพื่อโรงเรียนสุขภาวะ ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 6 ตุลาคม 2561 จัดโดย คณะครุศาสตร์ และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment