Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการ การจัดการบุคลากรทางการกีฬาแบบมืออาชีพ โดยสาขาวิชาการจัดการกีฬา

สาขาวิชาการจัดการกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการ การจัดการบุคลากรทางการกีฬาแบบมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
           
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุม Conference Room 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ได้มีการจัดโครงการ การจัดการบุคลากรทางการกีฬาแบบมืออาชีพ จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนานักศึกษาสาวิชาการจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 4 ให้มีความรู้และได้รับประสบการณ์จากวิทยากรในด้านต่างๆ ได้แก่ ความรู้ความเข้าในการจัดการบุคลากรทางการกีฬาอย่างมืออาชีพ มีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำเอาแนวความคิดที่มีประโยชน์ไปใช้งานในภายภาคหน้า สามารถเรียนรู้เทคนิค ทักษะการจัดงานกีฬาได้แบบมืออาชีพ

โดยได้รับเกียรติจากนายบุญล้วน เฉลิมชาติ และนายวัชราวุธ พันธ์โยศรี จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังได้จัดการประชุมย่อย 5 กลุ่ม ในหัวข้อ “การจัดการบุคลากรทางการกีฬาแบบมืออาชีพ ควรเป็นอย่างไร” พร้อมนำเสนออภิปรายและร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อนำเอาไปใช้ประโยชน์ในอาชีพต่อไป

Facebook comment