Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการ การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ ห้องวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จัดโครงการ การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี อัตถากร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน
ซึงได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้เขียนเพจ “การเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน” เป็นวิทยากร


Facebook comment