Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

26 ตุลาคม 2561 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ที่ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคาร 1 เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา อาทิ การจัดทำรายงานการสอนประจำวัน การจัดทำสื่อการสอนในแต่ละช่วงชั้นเรียน การสังเกต เป็นต้น

Facebook comment