Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

MOU โครงการพัฒนาระบบและกลไกการผลิตครูเพื่อโรงเรียนสุขภาวะ

27 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคาร 1 รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน (MOU) และพัฒนาข้อเสนอโครงการย่อย ภายใต้โครงการพัฒนาระบบและกลไกการผลิตครูเพื่อโรงเรียนสุขภาวะ โดยมีผู้อำนวยการ ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายร้อยแก่นสารสินธุ์ ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนทั้ง 50 แห่ง เข้าร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ฤทธิเดช หัวหน้าดำเนินโครงการ กล่าวว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ สสส. ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบและกลไกลผลิตครู เพื่อโรงเรียนสุขภาวะในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อดำเนินโครงการด้านสุขภาพตามเป้าหมาย 10 ปี ของ สสส. ใน 5 ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัยและการสร้างสิ่งแวดล้อม การบริโภคอาหารและลดภาวะโลกร้อน การส่งเสริมสุขภาพร่างกาย การส่งเสริมการศึกษา และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา

ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้นไปที่ระบบผลิตบุคลากรครูโดยตรง เพราะเป็นช่องทางที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากที่สุด เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะการสอนที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงมีความพร้อมทั้งความรู้ในเนื้อหาวิชาการ ความสามารถในการชี้นำความรู้ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมีคุณธรรมจริยธรรม โดยสามารถปรับใช้เทคโนโลยีในวิชาชีพได้ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายของ สสส. ต่อการดำเนินงาน ของโรงเรียนสุขภาวะ โดยนางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส. พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

Facebook comment