Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประมวลภาพโครงการการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานและสหกิจศึกษา

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานและสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment