Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2561

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment