Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ลงแขกเกี่ยวข้าว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านหนองยาง

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สำนักบริการวิชาการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผอ.สำนักฯ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต รอง ผอ.สำนักฯ และคณะทำงานบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์รักษาประเพณีไทย "ลงแขกเกี่ยวข้าวทุกปี" ณ นาแปลงรวม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านหนองยาง หมู่บ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายบรรจง แสนยะมูล ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกข้าวบ้านหนองยางให้การต้อนรับ ซึ่งในปีนี้ทางกลุ่มฯ ได้มีการดำนาแปลงรวมจำนวน 6 ไร่ เป็นข้าวพันธ์มะลิหอมใบเตย ปลูกแบบอินทรีย์ ภายใต้โครงการข้าวอินทรีย์ล้านไร่ของกรมการข้าว จุดประสงค์เพื่อให้เกิดความรัก สมัคสมาน สามัคคี ภายในกลุ่มฯ และเพื่อสานต่อตามแนวทาง 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงาน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาคปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเกษตรกร จะได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความเข้มแข็ง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อชุมชนต่อไป

Facebook comment