Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

มรม.ร่วมเป็นเจ้าภาพสภากาแฟ เพื่อพบปะ หัวหน้าส่วนราชการ จ.มหาสารคาม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีสภากาแฟ เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน โดยมีส่วนราชการ สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยได้รับเกียรติจากนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวในกิจกรรมเวทีสภากาแฟในครั้งนี้ และได้รับการสนับสนุนการจัดงาน จากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพในเรื่องสถานที่ในการจัดงาน โดยอาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี นำหัวหน้าหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม

Facebook comment