Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2561 เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การขอขมาและบูชาพระแม่คงคา เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมา โดยอาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน และนำบุคลากร นักศึกษา ประชาชน ร่วมลอยกระทง ที่บริเวณห้วยคะคาง ฝั่งหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

Facebook comment