Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับบริษัทเฮือนกาฬสินธ์ุสวนดอนธรรม

ตามที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เข้าร่วมในงานพิธี "ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับบริษัทเฮือนกาฬสินธ์ุสวนดอนธรรม" เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนดอนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้ดำเนินการ

Facebook comment