Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

จังหวัดมหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 11/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
โดยมีกิจกรรมก่อนเริ่มการประชุม ได้แก่ การสวดมนต์ไหว้พระ การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ โดยกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม พิธีมอบโล่รางวัลการประกวดผลงานด้านป่าชุมชนตามโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยศูนย์ป่าไม้จังหวัดมหาสารคาม พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง ของจังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม พิธีมอบโล่เกียรติบัตรและเงินรางวัล การประกวดงานเขียนคุณธรรม “เรื่องเล่าเร้าคุณธรรม” พิธีมอบโล่เกียรติบัตรโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และการสำเสนอข่าวเด่นในรอบเดือน
 
จากนั้น นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยมีเรื่องสำคัญที่น่าสนใจได้แก่ การเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 การจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 7 ธันวาคม 2561 การเชิญชวนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองจังหวัดมหาสารคาม
 
ซึ่งการประชุมครั้งนี้ อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบข้อมูล นโยบาย และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดมหาสารคาม

Facebook comment