Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

วจ. ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดบ้านคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 (Open House)

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดบ้านคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1
เป็นช่องทางให้ผู้สนใจได้เลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

           
ที่ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 อาคาร 34 รศ.ดร.ภณิตา สุนทรไชย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ แนะแนวการศึกษาเชิงรุกและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม การเปิดบ้านคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 (Open House) โดยมีอาจารย์ในคณะและบุลากรเข้าร่วมประชุมอย่างเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานที่จะมีขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นี้ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ และโดยรอบอาคาร 34 เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูแนะแนว ได้เข้ามาศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน ใน 8 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์

โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้ชี้แจงและเตรียมความพร้อมเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรม การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ พิธีกร กำหนดการ การเตรียมการแสดง เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในการตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เปิดสอน ตลอดจนการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ซึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้น ได้มีการเชิญนายปารินทร์ เจือ-สุวรรณ ผู้ประกาศข่าวช่อง NBT เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่นักเรียนและครูที่เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ สาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ จะได้เตรียมความพร้อมในการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ศึกษาข้อมูลในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยให้เยี่ยมชมสถานที่จริงในการจัดการเรียนการสอน และการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงขอเชิญชวนครูและนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นี้ โดยเริ่มลงทะเบียนในเวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

Facebook comment