Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร. นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment