Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

Facebook comment