Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทยาการจัดการ FMS OPEN HOUSE เพื่อแนะแนวศึกษาต่อให้กับโรงเรียนเครือข่าย

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะวิทยากาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทยาการจัดการ FMS OPEN HOUSE เพื่อแนะแนวศึกษาต่อให้กับโรงเรียนเครือข่าย

ที่ห้อง Theater Hall อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ การเปิดบ้านคณะวิทยาการจัดการ FMS OPEN HOUSE ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ในครั้งนี้จำนวน 9 โรงเรียน มีครูแนะแนว และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านการบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะอาชีพ สามารถไปประกอบอาชีพได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน เปิดสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 9 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรการจัดการ 2. หลักสูตรการตลาด 3.หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4. หลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5. หลักสูตรการบัญชี 6. หลักสูตรบริหารการเงิน 7. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ และ 9. หลักสูตรนิเทศศาสตร์

ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีคุณปารินทร์ เจือสุวรรณ ผู้ประกาศข่าวช่อง NBT และ ดร.บัญยง พูลทรัพย์ อาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากร จากนั้น ครูแนะแนวและนักเรียน ได้ร่วมกันชมกิจกรรมจากบูธนิทรรศการของหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งเยี่ยมชมห้องเรียนของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา และสามารถตัดสินใจวางแผนการศึกษาต่อให้สอดคล้องกับความชอบและการประกอบอาชีพในอนาคต.

Facebook comment