Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

(18 ธันวาคม 2561) รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Facebook comment