Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คณะครุศาสตร์ จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นศึกษาโดยถอดความจากเอกสารใบลานเมืองโกสุมพิสัย

(18 ธันวาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่  ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม คณบดีคณะครุศาสตร์และรองคณบดีฝ่ายวิชาการร่วมให้การต้อนรับแม่ครูเพ็ญศรีจากสภาวัฒนธรรมอำเภอโกสุมพิสัยในความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นศึกษาโดยถอดความจากเอกสารใบลานโบราณของพระสุนทรพิพิธเจ้าเมืองโกสุมพิสัยซึ่งเรียบเรียงจัดทำเป็นหนังสือโดย รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม และ ผศ.ธรรมนูญ ระวีผ่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยของชุมชนและท้องถิ่นให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้รากเหง้าทางวัฒนธรรมของชาวอีสานที่จะทำให้เกิดจิตสำนึกในการพัฒนาบ้านเกิดท้องถิ่นให้มีความผาสุกยั่งยืนสืบไป

Facebook comment