Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปี 3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ที่ห้องวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วันที่ 18-19 ธันวาคม 2561

Facebook comment