Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อสำรองใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โรงพยาบาลมหาสารคาม

19 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันทำความดี แสดงออกถึงพลังความสามัคคี และการช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยมีผู้เข้าร่วมการบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกท่าน ที่ได้ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ และหวังว่าทุกท่านจะได้ให้ความร่วมมืออีกครั้งในโอกาสต่อไป

Facebook comment