Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประมวลภาพบรรยากาศสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio โควตา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

ประมวลภาพบรรยากาศสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าศึกษาในรอบที่ 1 โครงการรับด้วย Portfolio ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 21 ธันวาคม 2561

Facebook comment