Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมตัดสินผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

คณะกรรมการตัดสินผลงาน โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร" มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ร่วมกันพิจารณาและตัดสินผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ http://qa.rmu.ac.th และ www.rmu.ac.th

Facebook comment