Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประมวลภาพ โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพจัดโครงการ "การจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome based Education)" โดยทีมวิทยากร นำโดยท่าน รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กัญญดา อนุวงศ์ ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment