Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประมวลภาพ โครงการสืบสานประเพณีเล่นว่าว จับเข่าฟังเสียงสนู เว้าสู่กันฟังแบบวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการ สืบสานประเพณีเล่นว่าวจับเข่าฟังเสียงสนู เว้าสู่กันฟังแบบวิทยาศาสตร์ วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ สนามอรุณปรีดีดิลก (สนาม 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment