Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อม จัดโครงการวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 26

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ วิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยจะมีคณะวิทยาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลย สกลนคร และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดี 

Facebook comment