Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมผู้จัดการทีม กีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ “พนมรุ้งเกมส์”

ตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ จะได้นำบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 50 “พนมรุ้งเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการด้านกีฬาประเภทต่างๆ เป็นด้วยความเรียบร้อยและชัดเจนเจนยิ่งขึ้น สภาคณาจารย์ฯ จึงจัดประชุมผู้จัดการทีมกีฬาทั้ง 16 ประเภท หรือตัวแทน วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 2

Facebook comment