Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ WIL: Work Integrated Learning

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL: Work Integrated Learning) เพื่อการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม" วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม - วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment