Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาครั้งที่ 2 และโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์แห่งภาคอีสาน ครั้งที่ 6

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาครั้งที่ 2 และโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์แห่งภาคอีสาน ครั้งที่ 6 ที่ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

Facebook comment