Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การบรรยายพิเศษ โครงการหลักสูตรพัฒนาครูคุณภาพ 4 ปี อิงสมรรถนะ

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดบรรยายพิเศษในโครงการหลักสูตรพัฒนาครู โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment