Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 13-17 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการเทคและโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด เนื่องในงานวันราชภัฏตักสิลา 13-17 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อส่งเสริมการอ่านการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ พร้อมจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านงานห้องสมุด ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้และนำไปใช้ประโยชน์

Facebook comment