Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีเปิดวันราชภัฏตักสิลา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีงานวันราชภัฏตักสิลา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน โดยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น. ณ สนามอรุณปรีดีดิลก (สนาม 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน ราชภัฏตักสิลา ประจำปี 2562 โดยมีคำขวัญว่า วันราชภัฏตักสิลา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งมีนิทรรศการทางด้านวิชาการ การแนพแนวศึกษาต่อ การเสวนา การอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ในศาสตร์ด้านต่างๆอย่างหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการแสดงสินค้าท้องถิ่น สินค้าเกษตรกรรมจัดจำหน่าย และยังมีการแสดงทางด้านเทคโนโลยี การปศุสัตว์ การแข่งขันทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและเพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหารุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” ให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 จึงมีผลทำให้วิทยาลัยครู เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สถาบันราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามลำดับ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ 

 
ซึ่งภายในงานครั้งนี้ จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร 94 รูป โดยมีพระเดชพระคุณเจ้าพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระอารามหลวง เป็นประธานธานฝ่ายสงฆ์รับบิณฑบาต โดยมีอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร จากนั้นได้ประกอบพิธีวางพุ่มดอกไม้สด การถวายถวายบังคม และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น นักกีฬา-นักศึกษาที่มีผลงานและกิจกรรมดีเด่น สร้างขื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 


Facebook comment