Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประมวลภาพ การแข่งขัน E-Sport เกม ROV ในวันราชภัฏตักสิลา

การแข่งขัน E-Sport เกม ROV ในวันราชภัฏตักสิลา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment