Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในวันราชภัฏตักสิลา

การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในวันราชภัฏตักสิลา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน จัดโดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment