Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนิเทศนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดปัจฉิมนิเทศนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสร้างแรงบันดาลใจสู่เส้นทางอาชีพนักรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ

Facebook comment