Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เกษตรกรยุคใหม่บริหารจัดการและสร้างคุณค่าให้กับข้าวหอมมะลิ ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกษตรกรยุคใหม่บริหารจัดการและสร้างคุณค่าให้กับข้าวหอมมะลิ ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้" ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

โดยร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดยอาจารย์วุฒิพลฉัตร จรัสกูล รองอธิการบดี และ รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผอ.สำนักบริการวิชาการ ผู้ประสานงาน

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนสำหรับการยกระดับ การแปรรูป และส่งเสริมในด้านการตลาดเพื่อพัฒนากลุ่มข้าวในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป


Facebook comment